Specjaliści - Psychoterapeuta

Informacje
Rejestracja online
mgr Justyna Lewicka
psycholog, psychoterapeuta młodzieży, dorosłych i par
mgr Justyna Lewicka
psycholog, psychoterapeuta młodzieży, dorosłych i par
Rejestracja online

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.
Psychoterapeuta systemowy w trakcie szkolenia w Polskim Stowarzyszeniu Rozwoju Psychoterapii, w trakcie szkolenia w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej .

Ukończyła studia podyplomowe: Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami na Uniwersytecie Wrocławskim, roczny blok szkoleniowy: Od neuroanatomii do zachowania, czyli o związku mózg – psychika w Centrum Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej we Wrocławiu, liczne szkolenia z zakresu neuropsychologii w tym: Diagnoza i terapia osób z chorobami neurozwyrodnieniowymi – praca z pacjentem i jego rodziną, Wybrane zagadnienia terapii neuropsychologicznej, szkolenia z zakresu psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W trakcie 4-letniego szkolenia z systemowej terapii rodzin we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii rekomendowanym przez Sekcję Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcję Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoje kompetencje w pracy terapeutycznej podnosi poprzez udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach.

Aktualnie pracuje jako psycholog na oddziale rehabilitacyjno – neurologicznym w szpitalu PROVITA we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Centrum Psychiatrii i Psychologii w Lubinie oraz w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.
W pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi, rodzinami i parami wykorzystuje podejście systemowe, eriksonowskie i korzysta z elementów terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Pomaga osobom doświadczającym trudności w życiu osobistym, rodzinnym, zmagającymi się z chorobami oraz będących w sytuacji gdy chory jest członek rodziny.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Natalia Gorzkowska
psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży
mgr Natalia Gorzkowska
psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży
Rejestracja online

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.
Psycholog, terapeuta behawioralny dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju, psychoterapeuta w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu w Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Współinicjatorka funkcjonującej przy Uniwersytecie Wrocławskim Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego.
Swoje kwalifikacje i kompetencje do pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi podnosiła w ramach dwuletniego podyplomowego szkolenia w Instytucie Dziecka w Poznaniu i Gdańsku oraz Anglii w Beverly School dla Dzieci i Młodzieży z autyzmem, gdzie pracowała diagnostycznie i psychoanalitycznie. Natomiast kwalifikacje i kompetencje do pracy z dorosłymi kształci w ramach czteroletniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, jak również podczas stażu w Zakładzie psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie prowadziła indywidualną terapię dorosłych i obserwowała proces terapii grupowej.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na Dziennym Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Dolnośląskim Centrum Pediatrii im. J. Korczaka we Wrocławiu, w Zakładzie psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Poradni Konsultacji Zdrowia Psychicznego w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, jak również w placówkach edukacyjnych zajmujących się diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera.
Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach poświęconych psychologii oraz psychoterapii, a także w szkoleniach ukierunkowanych na świadczenie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej m.in. szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji opieki psychiatrycznej, w tym wczesnego wykrywania zaburzeń psychicznych organizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, czy konferencja dotycząca problemów zdrowia psychicznego młodzieży. Była prelegentem na międzynarodowej konferencji „Dziecko autystyczne w szkole – innowacyjne metody pracy z uczniem autystycznym”.
Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Zajmuje się terapią zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, trudności adaptacyjnych, trudności w funkcjonowaniu społecznym i utrzymywaniu bliskich, satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.
W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich pacjentówkieruje się standardami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa a swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularniej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Joanna Piotrowska
psycholog, psychoterapeuta dorosłych i par
mgr Joanna Piotrowska
psycholog, psychoterapeuta dorosłych i par
Rejestracja online

Psycholog i psychoterapeuta. Absolwentka kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim.
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par. Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym. W swojej pracy uwzględnia paradygmaty innych podejść terapeutycznych (poznawczo-behawioralne, systemowe, Gestalt), szukając najlepszej formy pomocy, jeśli wymaga tego opisywany przez pacjenta problem.
Ma doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami doświadczającymi problemów emocjonalnych, interpersonalnych, zawodowych. Pomaga osobom z zaburzeniami lękowymi (nerwicowymi), osobowościowymi, cierpiacymi z powodu wypalenia zawodowego, niskiej samooceny, nieśmiałości, braku pewności siebie, braku satysfakcji życiowej, trudności w podejmowaniu decyzji. Mogą zgłaszać się do niej osoby doświadczające trudności w budowaniu oraz utrzymywaniu bliskich relacji (konflikty, zdrady, samotność). Oferuje pomoc również w zakresie takich problemów jak: depresja (w tym depresja poporodowa), zaburzenia lękowe (np. fobia społeczna), żal po stracie (np. poronienie), żałoba, doświadczenie traumy. Mogą zgłaszać się do niej również osoby cierpiące psychosomatycznie, z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, objadanie się) oraz zaburzeniami snu.
Wiedzę i praktyczne umiejętności uzupełnia, uczestnicząc w 4-letnim całościowym kursie Psychoterapii. Kurs organizowany jest przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Brała udział w wyjazdowych treningach interpersonalnych oraz terapeutycznych organizowanych przez Ośrodek Edukacji Psychologicznej oraz w grupie doświadczenia własnego metodą Psychodramy.
Pracuje zgodnie z Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa. W trosce o najwyższą jakość oferowanej pracy, regularnie korzystam z superwizji.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii.

Informacje
Rejestracja online
mgr Katarzyna Dzwonnik
psychoterapeuta, terapeuta rodzinny, dzieci i młodzieży
mgr Katarzyna Dzwonnik
psychoterapeuta, terapeuta rodzinny, dzieci i młodzieży
Rejestracja online

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie studiów realizowała ścieżki edukacyjne w zakresie klinicznej psychologii dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Aktualnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, w nurcie terapii Gestalt. Od wielu lat dba o poszerzanie wiedzy w zakresie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dzieci i dorosłych, uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i kursach.
Już na studiach współpracowała z Kołem Naukowym Neuropsychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, uczestnicząc w cotygodniowych grupach wsparcia, organizując wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i dorosłych z afazją. W trakcie studiów zdobywała także pierwsze doświadczenia w pracy terapeutycznej z dziećmi z problemami neuropsychologicznymi i ze specjalnymi potrzebami. Aktualnie doświadczenie zdobywa, pracując jako psycholog dziecięcy w żłobkach i przedszkolach, a także w ośrodku rehabilitacji dzieci i dorosłych we Wrocławiu. Posiada także doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodzinami zastępczymi. Prowadziła grupy socjoterapeutyczne dzieci i młodzieży we wrocławskim oddziale Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Współpracowała z fundacją „Opieka i troska” wspierając działania z zakresu profilaktyki chorób psychicznych, prowadząc warsztaty dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Współpracowała także z fundacją „Ekomini”, realizując projekt wspierający rodziców w zakresie rozwoju i wychowywania dzieci. W latach 2013-2015 organizowała warsztaty dla rodziców w ramach projektu „Akademia Rodzica”, w przedszkolu integracyjnym 109 we Wrocławiu. Swoje doświadczenia w pracy z rodzinami zdobywała także w Polskim Centrum Mediacji pracując jako mediator rodzinny.
Pracuje terapeutycznie głównie z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Prowadzi także konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną osób dorosłych. W swojej pracy korzysta z podejścia terapii Gestalt, systemowego i psychodynamicznego. Dodatkowo w pracy z dziećmi wykorzystujeelementy zabawy, rysunku i psychodramy. W trosce o bezpieczeństwo swoich pacjentów poddaje swoją pracę regularnej superwizji u superwizora PTP. Pracuje także w oparciu o Kodeks Etyczno-Zawodowy PTP.

Informacje
Rejestracja online
mgr Paweł Romaszko
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży i par, terapeuta rodzinny
mgr Paweł Romaszko
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży i par, terapeuta rodzinny
Rejestracja online

Psycholog, absolwent Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Socjoterapeuta i psychoterapeuta, trener EEG biofeedback I stopnia. Psychoterapii uczył się w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Psychoterapii Gestalt we Wrocławiu.
Doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi oraz rodzinami zdobywał w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Familandia. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu grup socjoterapeutycznych i terapeutyczno – rozwojowych, a także warsztatów i szkoleń psychoedukacyjnych. Prowadzi również terapię indywidualną z młodzieżą i dorosłymi oraz terapię par i rodzin.
Pomaga osobom, które zmagają się z takimi trudnościami i kryzysami jak: depresja, kryzys w relacjach z innymi, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, żałoba czy trudności adaptacyjne. Pomaga rodzicom doświadczającym problemów wychowawczych u swoich dzieci a także młodzieży w przezwyciężaniu trudności związanych z wiekiem dojrzewania i relacjami z innymi.
Swoją prace poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Dominika Banach‑Baran
psycholog, psychoterapeuta dorosłych i par
mgr Dominika Banach‑Baran
psycholog, psychoterapeuta dorosłych i par
Rejestracja online

Psycholog i psychoterapeuta. Pracuje z osobami dorosłymi w kontakcie indywidualnym, a także z parami. Oferuje pomoc w zakresie takich problemów jak: depresja i inne zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, dolegliwości psychosomatyczne, problemy ze snem, zaburzenia osobowości, trudności w relacjach partnerskich, niskie poczucie wartości, trudności w utrzymaniu stabilnych relacji z innymi.
Wykształcenie zdobywała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, na Uniwersytecie Wrocławskim, a także na różnego rodzaju kursach i szkoleniach z zakresu: Systemowej Terapii Rodzin, Racjonalnej Terapii Zachowań, interwencji kryzysowej w sytuacji samobójstw oraz terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń snu. Aktualnie podnosi kwalifikacje psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie również poddaje swoją pracę regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadziła psychoterapię grupową pacjentów z diagnozą schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, organicznych zaburzeń osobowości i nastroju, w Szpitalu Latawiec w Świdnicy, pracując psychoterapeutycznie głównie z pacjentami chorymi onkologicznie, a także biorąc udział w diagnozowaniu pacjentów oddziału pediatrycznego. Prowadziła psychoterapię indywidualną w placówkach komercyjnych i państwowych. Jako psycholog świadczy również usługi w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego, które zdobyła pracując w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Informacje
Rejestracja online
mgr Joanna Mikołajko
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży i par
mgr Joanna Mikołajko
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży i par
Rejestracja online

Psycholog, psychoterapeuta i trener umiejętności psychospołecznych.
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studiów podyplomowych „Podstawowy psychoterapii” oraz „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii” na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, które w sposób kompleksowy przygotowują do prowadzenia psychoterapii w nurcie psychodynamicznym.
Kształciła się także w zakresie udzielania indywidualnej pomocy psychologicznej i prowadzenia grup terapeutycznych, uczestnicząc w dwuletnim kursie stażowym w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej we Wrocławiu. Następne dwa lata kontynuowała naukę prowadzenia psychoterapii w nurcie Gestalt i terapii systemowej w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie. Ukończyła kurs trenerski przygotowujący do i prowadzenia szkoleń uzyskując tytuł trenera I stopnia. Uczestniczyła również w szkoleniu uprawniającym do pracy ze sprawcami przemocy wg modelu Duluth, w fundacji ETOH w Warszawie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach psychologicznych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w ośrodkach zajmujących się wspieraniem młodzieży i ich rodzin. Prowadziła szkolenia na terenie Polski dla różnych instytucji i szkół z szeroko rozumianej wiedzy i pomocy psychologicznej. Bogate doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z osobami pozbawionymi wolności udzielając wsparcia w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadząc zajęcia readaptacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy w rodzinie oraz zachowań agresywnych. Od kilku lat prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną w Centrum Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu.
Pracujezgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Psychologa. W trosce o jakość pracy terapeutycznej oraz dobro pacjenta swoją prace regularnie superwizuje u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym dla osób dorosłych i młodzieży.

Informacje
Rejestracja online
mgr Marta Międła‑Opalińska
psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny i par
mgr Marta Międła‑Opalińska
psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny i par
Rejestracja online

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.
Swoje przygotowanie terapeutyczne zdobyła szkoląc się w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu oraz na międzynarodowych seminariach z zakresu psychologii Gestalt w Słowenii i Austrii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z Centrum Neuropsychiatrii oraz Policją w zakresie interwencji kryzysowej, Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci oraz Ekumeniczną Stacją Opieki w zakresie pracy z osobami przewlekle chorymi. Współpracowała również z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w zakresie pracy z młodzieżą i ich rodzinami.

Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących, między innymi, pracy ze sprawcami przemocy domowej, nadużyć seksualnych wobec dzieci, pracy z zachowaniami trudnymi wśród dzieci w kontekście zaburzeń SI, straty dziecka w okresie prenatalnym i okołoporodowym.

Wspiera pacjentów indywidualnych w trudnych sytuacjach życiowych takich, jak doświadczenie straty, traumy, obniżenia nastroju, zaburzenia odżywiania i wiele innych. Dzieciom i ich rodzicom towarzyszy w procesie budowania lepszych relacji oraz w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Pracuje również z parami. W swojej pracy opiera się na założeniach Rodzicielstwa Bliskości oraz Porozumienia bez Przemocy. Pracuje w nurcie integracyjnym.

Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji a kompetencje nieustannie podnosi poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach

Informacje
Rejestracja online
mgr Anna Szenknecht‑Iwańska
psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu
mgr Anna Szenknecht‑Iwańska
psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu
Rejestracja online

Z wyróżnieniem ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w specjalności klinicznej. Doświadczenie zdobywała odbywając staże, praktyki oraz prowadząc badania, m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu, fundacji na rzecz osób niewidomych, będąc badaczem w programie badawczym Angelo czy praktykując w Dolnośląskim Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji we Wrocławiu.
Realizuje Akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Kurs Psychoterapii w zakresie podejścia systemowo-eriksonowskiego. Pracuje w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dbając o nieustanne poszerzanie własnych horyzontów, uczestniczy w konferencjach, szkoleniach oraz kursach obejmujących pomoc drugiemu człowiekowi.
Obecnie pracuje w placówce opiekuńczo-wychowawczej zajmując się diagnozą oraz opieką terapeutyczną dzieci oraz młodzieży w niej przebywających. Obszary pracy dotyczą szczególnie zaburzeń zachowania, trudności emocjonalnych, kłopotów w szkole, poczucia opuszczenia, doświadczania lęku, niskiego poczucia własnej wartości, trudności relacyjnych, w komunikowaniu potrzeb oraz odnajdywaniem własnej drogi przez młodych dorosłych.Dodatkowo konsultuje się z rodzinami pochodzenia oraz zarządza procesem adopcyjnym dzieci. Wspiera osoby silnie narażone na wypalenie zawodowe. Ceni holistyczne podejście do drugiego człowieka, będąc uważną na każde czynniki mogące mieć wpływ na jego funkcjonowanie.
Posiada doświadczenie pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Zajmowała się terapią dzieci oraz młodzieży ze spektrum autyzmu (nisko i wysoko funkcjonującego) oraz prowadzeniem wsparcia dla rodziców.W pracy tej zwracała uwagę na rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych, umiejętności w obszarze czynności poznawczych, komunikowania się, umiejętności w zakresie samoorganizacji czasu wolnego, poprawy zachowania, wzrostem samoświadomości młodzieży jak również tworzeniem dla nich przestrzeni do ćwiczeń korektywnych zachowań. W swojej pracy nieustannie zachwycała się różnorodnością, sposobem myślenia oraz potencjałem osób ze spektrum autyzmu.
Umiejętności pracy z osobami z orzeczeniem niepełnosprawności intelektualnej oraz dużą wrażliwość na ich potrzeby dała jej praca w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie zajmowała się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, ale również ich terapią na miarę potrzeb. Dom Pomocy Społecznej nauczył ją dużej pokory oraz kreatywności w wyszukiwaniu sposobów by zrobić to co można z tym co mamy dane.
Swoje doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem zdobyła również będąc trenerem, szkoląc grupę osób pozostających bez zatrudnienia. Jej praca w różnych środowiskach oraz z różnymi problemami przyczyniła się do szerokiego i indywidualnego podejścia do każdej osoby z którą przychodzi jej pracować. Wierzy, że człowiek ma w sobie potencjał do zmiany, wystarczy tylko pokazać mu jego możliwości.

Informacje
Rejestracja online
mgr Jolanta Hołub
psychoterapeuta, terapeuta rodzinny, par, dzieci i młodzieży
mgr Jolanta Hołub
psychoterapeuta, terapeuta rodzinny, par, dzieci i młodzieży
Rejestracja online

Jest pedagogiem i psychoterapeutą. Ukończyła pedagogikę o specjalności poradnictwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje kwalifikacje i umiejętności podnosiła w ramach Kursu Podstawowego Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w którym szkoli się nadal, przygotowując się do rozpoczęcia Kursu Terapii Systemowej dla Zaawansowanych oraz uzyskania certyfikatu terapeuty i doradcy systemowego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Uczestniczyła w wielu konferencjach oraz szkoleniach m .in. z zakresu dialogu motywującego, pomocy osobom doświadczających przemocy oraz opartych na modelu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Ukończyła szkolenie trenerskie Treningu Zastępowania Agresji.
Doświadczenie zawodowe zdobywała jako kurator sądowy, interwent w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Współpracowała z Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu oraz Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu w ramach projektu Model Wsparcia.
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, par i rodzin oraz dzieci i młodzieży w podejściu systemowym i poznawczo- behawioralnym. Swoje kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą podnosi obecnie w CBT w Warszawie uczestnicząc w kursie Terapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży.
Służy profesjonalną pomocą osobom, które chcąc poprawić jakość swojego życia zmagają się z takimi trudnościami i kryzysami jak: przemoc, żałoba, zagrożenie samobójstwem, depresja, kryzys małżeński i rodzinny, zaburzenia lękowe, uzależnienia, doświadczenie traumy, nieumiejętność budowania relacji, zaburzenia odżywiania i nieumiejętność radzenia sobie z agresją.
Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej.
W swojej pracy kieruje się zasadą mówiącą, że terapia jest dialogiem podjętym w celu poszukiwania zasobów dzięki którym klient może przezwyciężyć swoje trudności.
W trosce o dobro klienta i najwyższą jakość świadczonej pomocy swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Aneta Jakubiec‑Pińczuk
psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta rodzinny i par
mgr Aneta Jakubiec‑Pińczuk
psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta rodzinny i par
Rejestracja online

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, oligofrenopedagog.

Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, studia podyplomowe z Psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, Terapię Poznawczo-Behawioralną dzieci i młodzieży w Centrum Poznawczo-Behawioralnym CBT w Warszawie, Studium Pedagogiczne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, szkolenia z zakresu mutyzmu wybiórczego organizowane przez Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku.Odbyła Roczny Program Rozwoju Osobistego w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.

Aktualnie pracuje jako psycholog szkolny oraz jako psycholog Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Doświadczenie zawodowe zdobyła współpracując z fundacją „Dobrze, że jesteś”, jako psycholog/ terapeuta na oddziale Radioterapii Ogólnej i Ginekologicznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii, oraz na Oddziale Hematologii w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu, w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej typu Interwencyjnego, Socjoterapeutycznego oraz Specjalistyczno- Terapeutycznego w Kątach Wrocławskich, w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie, w Szkole Mistrzostwa Sportowego Junior we Wrocławiu, w Logopedycznym Centrum Terapii i Rozwoju Octopus, w Centrum Psychiatrii i psychologii w Lubinie, na Oddziale III Dziennym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, udzielała pomocy psychologicznej poprzez e- mail w Punkcie pomocy online oraz we Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy. Prowadziła terapię grupową oraz indywidualną w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Zgorzelcu.

W pracy terapeutycznej z rodzinami, parami i dziećmi wykorzystuje podejście systemowe, Gestalt oraz korzysta z elementów terapii poznawczo- behawioralnej. Prowadzi konsultacje psychologiczne dla rodziców i dzieci. Pomaga osobom doświadczającym trudności w życiu zawodowym, w życiu osobistym, w sytuacjach związanych z kryzysem rozwojowym (trudności rodzinne, małżeńskie, szkolne, związane z dorastaniem dzieci) lub z kryzysem sytuacyjnym (doświadczenia traumatyczne).

Dając o wysoką jakość swojej pracy korzysta z regularnej superwizji . Uczestniczy w treningach i warsztatach dla psychoterapeutów dzięki, którym poszerza swoją wiedzę i umiejętności.

Informacje
Rejestracja online
mgr Karina Filak
psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży
mgr Karina Filak
psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży
Rejestracja online

Absolwentka psychologii na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magisterium w 2002r. pod opieką naukową prof. dr hab. Barbary Pileckiej. Psychoterapeutka z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy.
W latach 2003- 2007 edukacja w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym- Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Praktykę zawodową rozwijała m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego i gabinecie prywatnym. Zajmuje się diagnozą i psychoterapią osób dorosłych i młodzieży. Pracuje m.in. z pacjentami zmagającymi się z sytuacją kryzysową (wypalenie zawodowe, żałoba, sytuacje urazowe, przewlekły stres związany z chorobą, rozwodem, istotną zmianą w stylu funkcjonowania), cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresję, zaburzenia osobowości. W procesie terapeutycznym często poddaje analizie sny pacjentów. Pasjonuje się kinem i jego możliwościami terapeutycznymi.
Swoją pracę poddaje superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Małgorzata Kumięga
psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta
mgr Małgorzata Kumięga
psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta
Rejestracja online

Psycholog i psychoterapeuta. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Profesjonalne przygotowanie do pracy terapeutycznej zdobywa szkoląc się w 5-letnim Kursie Psychoterapii w nurcie systemowo-ericksonowskim we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi i ich rodzicami jako psycholog szkolny oraz współpracując ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom
w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej. Prowadziła doradztwo psychologiczne, warsztaty psychoedukacyjne, terapię indywidualną w Poradniach Psychologicznych. Odbyła wiele staży i praktyk m.in. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Oddziale Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego, czy też Dziennym Ośrodku Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Dbając o swój rozwój uczestniczy w warsztatach
i szkoleniach.
Swoją pomoc kieruje do dzieci i młodzieży, rodzin, a także osób dorosłych. Pracuje
z osobami chcącymi podnieść jakość swojego życia, zmagającymi się z trudnościami takimi jak: zaburzenia lękowe i adaptacyjne, zaburzenia zachowania, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach interpersonalnych, kryzysowe sytuacje życiowe (np. rozwód, choroba/śmierć bliskiej osoby, przemoc).
W pracy z pacjentem kieruje się standardami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Anna Światły
psycholog, psychoterapeuta
mgr Anna Światły
psycholog, psychoterapeuta
Rejestracja online

Psycholog i psychoterapeuta.
Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Profesjonalne przygotowanie terapeutyczne zdobywa uczestnicząc w 5-cio letnim Kursie Psychoterapii w nurcie systemowo-ericksonowskim we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada Przygotowanie pedagogiczne, oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami jako psycholog szkolny. Szkoliła się w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie w zakresie metod i strategii pomocy psychologicznej dla par oraz terapii osób z uzależnieniami. Prowadziła terapię grupową oraz indywidualną w Ośrodkach Terapii Uzależnień. Ukończyła I etap szkolenia na temat terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym. Swoją pomoc kieruje do osób dorosłych, dzieci, młodzieży, par oraz rodzin. Pomaga osobom, które chcą podnieść jakość swojego życia, które zmagają się z takimi trudnościami jak np.: zaburzenia lękowe i nerwicowe, obniżony nastrój, depresja, trudności w relacjach z innymi, kryzys w związku, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia odżywiania, uzależnienia od substancji oraz uzależnienia behawioralne, doświadczających objawów psychosomatycznych, znajdujących się w kryzysie z powodu zmiany, żałoby, straty, potrzebującym wsparcia, zrozumienia i towarzyszenia w trudnych sytuacjach życiowych. Pracuje zgodnie z Kodeksem etyczno-zawodowym psychologa.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Agata Miara
psycholog, psychoterapeuta
mgr Agata Miara
psycholog, psychoterapeuta
Rejestracja online

Ukończyła psychologię (specjalność kliniczna) w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.
Dbając o swój rozwój, uczestniczy w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach w zakresie pomocy dorosłym, dzieciom, młodzieży i całej rodzinie. Obecnie kontynuuje naukę w 5-letnim Kursie Psychoterapii o podejściu systemowo-eriksonowskim we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Wychodzi z założenia, że człowiek jest w stanie poradzić sobie z problemem, kiedy tylko przy odpowiednim wsparciu, dostrzeże i dotrze do swoich zasobów, stopniowo zaczynając z nich korzystać.
Praca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, przechodzącymi przez różne etapy w swoim życiu i związane z tym trudności (okres dojrzewania, kryzysy w rodzinie, problemy wychowawcze, zaburzenia emocjonalne) oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z osobami borykającymi się z szerokim wachlarzem problemów (n.in. m.in. żałoba, samookaleczenia, choroby przewlekłe i terminalne, przemoc, rozwód, stres w pracy, wypalenie zawodowe, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia nastroju, trudności w relacjach) wzbogaciła jej doświadczenie zawodowe. Jest trenerem przyszłych rodzin zastępczych i trenerem warsztatów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
Doświadczenie kliniczne zdobywała również, odbywając staże i praktyki, m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, czy też Dziennym Ośrodku Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.
Aktualnie pracuje w Ośrodku Adopcyjnym, gdzie stara się wspierać system rodzinny (kandydatów do przysposobienia dziecka, jak i samo dziecko) będący w okresie zmian, z jakimi wiąże się adopcja.
Swoją pomoc kieruje zarówno do dzieci, młodzieży, rodzin, jak i osób indywidualnych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w funkcjonowaniu, zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami psychosomatycznymi, przeżywającymi szeroko rozumiane kryzysy: rozwojowe, w relacjach, związane z nieoczekiwanymi wydarzeniami (m.in. straty, choroby, samookaleczenia, nadmierny stres), wypaleniem zawodowym, czy też napotykającymi problemy wychowawcze.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Kieruje się standardami zawartymi w Kodeksie etyczno-zawodowym Psychologa. Terapię dostosowuje do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz wniesionej przez niego problematyki.

Informacje
Rejestracja online
mgr Malwina Szczygłowska
psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży, dorosłych, par
mgr Malwina Szczygłowska
psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży, dorosłych, par
Rejestracja online

Jest dyplomowanym psychoterapeutą i psychologiem klinicznym. Pracuj z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi od lat pięciu oraz z parami. Prowadzi terapię krótko i długoterminową.

Oferowana pomoc psychologiczna przeznaczona jest dla osób, które cierpią z powodu: zaburzeń lękowych, psychosomatycznych, nastroju, osobowości i głębszych zaburzeń psychicznych. Zajmuje się również pracą z ofiarami mobbingu, przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. Towarzyszy pacjentom, którzy poszukują motywacji do działania, zmian w swoim życiu oraz dążą do samorozwoju. Młodzież wspiera w pokonywaniu kryzysów rozwojowych, a rodzicom pomaga zrozumieć ich dzieci. Prowadzi również terapię rodzin w kryzysie, związanym z niepełnosprawnością dziecka oraz dotkniętych żałobą po stracie pociechy lub innego członka rodziny. Pracuje długoterminowo z dziećmi dotkniętymi autyzmem, zespołem Aspergera czy ADHD.
Prowadzi terapię głowie w nurcie psychodynamicznym, przy czym nie boi się łączenia innych nurtów psychoterapeutycznych w swojej pracy, głównie behawioralno-poznawczych i humanistyczno-egzystencjalnych.
Jest w pełni przekonana o tym, że zawód psychoterapeuty zobowiązuje do ciągłego poszerzania swojej wiedzy i kompetencji terapeutycznych. Ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie przygotowujące to pracy psychoterapeutycznej z pacjentem (Dyplom Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii) oraz studia podyplomowe z zakresu Diagnozy klinicznej i psychoterapii. Na bieżąco uczestniczy w wielu konferencjach, również o randze międzynarodowej oraz w szkoleniach dotyczących pracy z dzieckiem zaburzonym i jego rodziną czy też małżeństwem w kryzysie. Pracuje również z pacjentem przy pomocy narzędzi psychodramy i gest alt.
Jest stypendystką Virginia Institute of Applied Science and Technology w Miami, gdzie doktoryzuje się z zakresu psychoterapii pacjentów geriatrycznych. Ma na koncie wiele artykułów naukowych o tematyce psychologicznej i psychiatrycznej, m.in. "Weryfikacja Freudowskiej koncepcji marzeń sennych", "Depresja u młodzieży w wieku dojrzewania. Płeć jako wyznacznik częstszych objawów depresji młodzieńczej", "Pawłowizm w ujęciu Profesora Tadeusza Bilikiewicza" oraz recenzja książki Michała Musielaka „Heliodor Święcicki (1854-1923) w Kwartalniku Historii Nauki i Techniki.
Rozwija się i zdobywam doświadczenie zawodowe, pracując jako psycholog kliniczny w szpitalu na oddziale chorób wewnętrznych i geriatrii. Wspiera rozwój wrocławskiego Centrum Innowacyjnej Edukacji Navigo, gdzie prowadzi wsparcie terapeutyczne dla nauczycieli, dzieci i rodziców oraz szkolenia profilaktyczne i psychoedukacyjne. Na bieżąco prowadzi oraz organizuje badania zadowolenia z kadry kierowniczej, konferencje edukacyjne oraz szkolenia z aktywizacji zawodowej. Do niedawna pracowała w Środowiskowym Domu Samopomocy „Ostoja” jako psycholog i terapeuta. Zajmowała się tam opracowywaniem indywidualnych programów terapeutycznych dla uczestników oraz ich rodzin. W specjalistycznej przychodni NZOZ, gdzie miała możliwość rozpoczęcia pracy jako psycholog i psychoterapeuta, diagnozowała oraz leczyła pacjentów o szerokim wachlarzu objawów zaburzeń psychicznych, oraz z wieloma problemami natury „życiowej”. Była redaktorką w portalu internetowym www.kobieta.wiemcoijak.pl w działach Seks i związki, „Mama i dziecko” oraz dziennikarzem miejskim w Gazecie Wrocławskiej, gdzie również redagowała tygodnik „Wokół Wrocławia”.
W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich pacjentów regularnie superwizuje swoją pracę psychoterapeutyczną. Oferuje swoją wiedzę, doświadczenie zawodowe, zaangażowanie i profesjonalizm we wspólnej pracy z pacjentem nad jego problemem. W zawodzie kieruje się Kodeksem Etycznym Psychologa. Jest dyskretna i zachowuję w tajemnicy powierzane jej treści.

Informacje
Rejestracja online
mgr Paulina Szymańska
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, socjoterapeuta
mgr Paulina Szymańska
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, socjoterapeuta
Rejestracja online

Absolwentka Psychologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu – specjalizacja z psychologii klinicznej. Socjoterapeutka, członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, w trakcie starań o zdobycie Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego, trener EEG Biofeedback I stopnia. Pracuje w nurcie terapii systemowej. Ukończyła kurs Integratywnej Psychoterapii Krótkoterminowej oraz uczestniczyła w wielu konferencjach psychiatrycznych i psychologicznych.
Swoje umiejętności zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywa w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej oraz wrocławskich szkołach podstawowych. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej dzieci i młodzieży oraz terapii grupowej. Prowadzi liczne warsztaty i szkolenia psychoedukacyjne.
Pomaga rodzicom zgłaszającym problemy wychowawcze. Pracuje z osobami w kryzysie. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, trudnościach adaptacyjnych, zaburzeniach psychosomatycznych, problemach w zachowaniu i trudnościach w relacjach z innymi.

Informacje
Rejestracja online
mgr Dagmara Czarna
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta uzależnień
mgr Dagmara Czarna
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta uzależnień
Rejestracja online

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz 4-letnią szkołę psychoterapii przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uczestniczyła również w rocznych szkoleniach psychoanalitycznych w Katowicach. Od 2004 r. pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi z rozpoznaniem organicznego uszkodzenia układu nerwowego (upośledzenia umysłowe, autyzm, organiczne zaburzenia osobowości, encefalopatia). Prowadziła grupy wsparcia dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lub /i fizyczną. W latach 2010-2015 r. była biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Legnicy. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, które zdobyła, pracując w Poradni Uzależnień i na Oddziale Uzależnień w Rawiczu. W swoim doświadczeniu zawodowym posiada również pracę w Poradni Psychologicznej oraz Klinice Psychiatrii i Psychoterapii we Wrocławiu. Prowadziła również warsztaty i szkolenia z kompetencji psychologicznych. Obecnie pracuje przy Pełnomocniku ds. Uzależnień w Obornikach Śląskich.
Zajmuje się leczeniem depresji, nerwic, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych, choroby afektywnej dwubiegunowej. Pomaga osobom, które mają trudności w związkach oraz tym, którzy żyją z osobą uzależnioną lub pochodzą z rodzin uzależnionych. Wspiera osoby, które doświadczyły straty lub przeżywają silny stres.
W ramach prowadzonych przez siebie terapii współpracuje z lekarzem psychiatrą.
Swoją pracę regularnie superwizuje.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Pracuje w konwencji psychodynamicznej, co oznacza, że wspólnie z drugim człowiekiem próbuje zrozumieć podłoże emocjonalne problemów, szukając nieświadomych motywów zachowań. W dłuższej perspektywie przynosi to ulgę w dolegliwościach i prowadzi do bardziej satysfakcjonującego życia.
Prowadzi indywidualną psychoterapię młodzieży i osób dorosłych.

Informacje
Rejestracja online
mgr Sylwia Dobosz
psycholog, psychoterapeuta młodzieży, dorosłych i par
mgr Sylwia Dobosz
psycholog, psychoterapeuta młodzieży, dorosłych i par
Rejestracja online

Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, psycholog.
Psychoterapeuta dorosłych oraz młodzieży.
Dyplomowany psychoterapeuta i psycholog z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii osób dorosłych i młodzieży oraz diagnozy psychologicznej.
Ukończyła magisterium z psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.
Absolwentka 4-letniego, całościowego szkolenia z zakresu Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwa: Psychologiczne oraz Psychoterapii Psychodynamicznej). Uczestniczyła w rocznym szkoleniu z zakresu Psychoterapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Trener pomocniczy Treningu Zastępowania Agresji ART – tytuł uzyskany w Instytucie AMITY w Warszawie. Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w licznych konferencjach, by zapewnić swoim pacjentom leczenie w oparciu o najnowsze metody w psychoterapii.
W swojej pracy zawodowej zajmuje się diagnozą psychologiczną dla celów opiniowania i orzekania (ocena intelektu, osobowości) oraz psychoterapią osób dorosłych i młodzieży, współpracując z takimi placówkami jak Poradnia Psychologiczno - Psychiatryczna, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, a w przeszłości Zespół Szkół Specjalnych, Centrum Wczesnej Interwencji, fundacje czy stowarzyszenia. Specjalista w zakresie leczenia zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i nerwic, depresji oraz zaburzeń nastroju.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
W trosce o dobro pacjentów swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Jadwiga Wojciechowska
psychoterapeuta dorosłych i młodzieży, seniorów, psychoterapeuta par i rodzin
mgr Jadwiga Wojciechowska
psychoterapeuta dorosłych i młodzieży, seniorów, psychoterapeuta par i rodzin
Rejestracja online

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła 2-letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz 4-letni całościowy kurs psychoterapii przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła szkolenie z psychoterapii Gestalt. W latach 2015-2016 brała udział w grupie doświadczania własnego metodą psychodramy. Brała udział w tygodniowym, intensywnym szkoleniu z Coachingu i rozwoju osobistego. Ukończyła szkolenie „Pomoc psychologiczna osobom po stracie dziecka, poronieniu- interwencja kryzysowa i psychoterapia”. Swoją wiedzę poszerza, uczestnicząc w konferencjach, grupach seminaryjnych oraz superwizyjnych pod okiem certyfikowanych superwizorów i psychoterapeutów. Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym jednak bliskie jest jej myślenie integracyjne. To pozwala w szerszej perspektywie analizować problemy pacjentów.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Psychologicznej przy Uniwersytecie Wrocławskim, podczas pracy dla Polskiej Organizacji Osób Niepełnosprawnych oraz współpracując z gabinetem psychoterapeutycznym Harmonia w Świdnicy. Pracowała na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic przy Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego gdzie prowadziła terapię grupową. W obecnym miejscu pracy prowadzi socjoterapię oraz terapię rodzin.
Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Podczas sesji terapeutycznych skupia się na tym, aby nawiązać dobrą i trwałą relację z pacjentem co pozwala na pracę w atmosferze wzajemnego zaufania. W trakcie procesu terapeutycznego pojawiają się treści, które wnikliwie analizuje, żeby jak najlepiej zrozumieć problem i pomóc pacjentowi.

Specjalizuje się w pomocy osobom, które borykają się ze stanami obniżonego nastroju, depresją, z problemami w relacjach z bliskimi, z problemami wieku dorastania, z problemami zaburzeń odżywiania. Pracuje z osobami, które przeżywają trudności związane ze stanami lękowymi, fobiami, niskim poczuciem własnej wartości.
W swojej pracy kieruje się wymogami kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Jest członkiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Informacje
Rejestracja online
mgr Sylwia Kardacz
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta par
mgr Sylwia Kardacz
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta par
Rejestracja online

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Dyplom psychologa uzyskała w 2003 r. następnie ukończyła Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Obecnie kształci się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na paradygmacie psychoanalitycznym, który zakłada rozumienie życia psychicznego w oparciu o refleksję nad nieświadomością. Bardzo ważna jest relacja terapeutyczna, jaka rozwija się między terapeutą a pacjentem, w której to pacjent uczy się rozumienia swojego świata wewnętrznego i zewnętrznego. Ma możliwość przeżycia doświadczenia interpersonalnego w relacji z terapeutą, przerobienia swoich trudności i nabycia nowych umiejętności.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w różnych instytucjach m.in. Zakładzie Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych w Czarnym Borze; Szpitalach Psychiatrycznych w Stroniu Śląskim i Wałbrzychu gdzie zajmowała się pomocą osobom z kręgu różnych zaburzeń w tym psychotycznym; Poradniach Zdrowia Psychicznego w Dzierżoniowie oraz Kobierzycach. Współpracowała z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie oraz szkołami, prowadząc szkolenia, treningi oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Prowadzi konsultacje psychologiczno- diagnostyczne, psychoterapię indywidualną, grupową, oraz par. Specjalizuje się w leczeniu: depresji, zaburzenia nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, dolegliwości psychosomatycznych. Pomaga osobom z trudnościami w relacjach interpersonalnych (np. w małżeństwie, rodzinie, pracy) oraz tym, którzy doświadczają sytuacji kryzysowych w swoim życiu. Ma doświadczenie w pracy z osobami psychotycznymi (schizofrenia, afektywna choroba dwubiegunowa) oraz ich rodzinami i bliskimi, którzy sami często potrzebują pomocy i wsparcia.
Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Zuzanna Ząbczyk‑Straszko
psycholog, psycholog dorosłych i młodzieży, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta,
mgr Zuzanna Ząbczyk‑Straszko
psycholog, psycholog dorosłych i młodzieży, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta,
Rejestracja online

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, na kierunku psychologia kliniczna.
Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta, interwent kryzysowy.
Kompetencje zawodowe zdobywała w ramach podyplomowego kursu Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego rekomendowanego i akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji i treningów interpersonalnych, m.in. z zakresu: przemocy w rodzinie, pracy terapeutycznej z dzieckiem po traumie, treningu zastępowania agresji, przemocy seksualnej, seksualności człowieka, orientacji seksualnej adolescentów, pracy terapeutycznej z osobami LGBTQ, pracy ze sprawcami przemocy domowej, urazu w perspektywie psychodynamicznej, czy praktycznych aspektów diagnozy organizacji osobowości.
Niezmiennie troszczy się o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i osobistych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała we współpracy z Dziennym Ośrodkiem Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodkiem Terapii Uzależnień „Monar”, Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Fundacją Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Oddziałem Leczenia Nerwic Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego oraz Stacjonarnymi i Ambulatoryjnymi Ośrodkami Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu, gdzie pozostawała w kontakcie indywidualnym i grupowym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zgłaszającymi różnorodne problemy natury emocjonalnej: zaburzenia zachowania, stres, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości i zburzenia psychotyczne, autoagresję, trudności interpersonalne, lęk, zaburzenia odżywiania, przemoc lub problem alkoholowy w domu, kryzys, problemy w relacji partnerskiej, depresję, współuzależnienie itp.
Prowadzi diagnozę i psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży, wsparcie w kryzysie oraz warsztaty rozwoju osobistego dla dorosłych i młodzieży.
Specjalizuje się w pracy z osobami w mniejszych i większych kryzysach emocjonalnych i kryzysach w związku, pracy z osobami w depresji oraz doświadczającymi zaburzeń lękowych, terapią osób z objawami nerwicowymi, terapią zaburzeń odżywiania i zaburzeń psychosomatycznych, terapią współuzależnienia, pracą z zaburzeniami okresu dojrzewania oraz terapią osób z rodzin dysfunkcyjnych, w tym rodzin z problemem alkoholowym i przemocą domową, jak również terapią osób zgłaszających niskie poczucie własnej wartości i trudności w relacjach interpersonalnych lub partnerskich.
Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.
Proces psychoterapeutyczny traktuje jak spotkanie dwojga ludzi, z miejscem na empatię, troskę i autentyczne zainteresowanie i zaangażowanie. Dokłada wszelkich starań, by do problematyki każdego pacjenta podchodzić indywidualnie. Tu podstawą do wspólnej pracy i uzyskania pomocy staje się wiara, że każdy człowiek ma w sobie potencjał do satysfakcjonującej go zmiany, największym wyzwaniem jest jego odkrycie, a następnie znalezienie odpowiedniej ścieżki do jego wykorzystania.

Informacje
Rejestracja online
mgr Magdalena Senderowska
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, założycielka i kierownik poradni
mgr Magdalena Senderowska
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, założycielka i kierownik poradni
Rejestracja online

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.
Kwalifikacje zawodowe zdobywała, szkoląc się między innymi w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w ramach rocznego kursu Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej oraz trzyletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej — specjalistycznego podyplomowego szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, przygotowującego do profesjonalnego prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej.

Jest dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym oraz certyfikowanym psychoterapeutą Ośrodka Edukacji Psychologicznej — dyplom i certyfikat potwierdzają ukończenie szkoleń i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka, Konsultacyjnej Poradni Zdrowia Psychicznego przy Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu oraz współpracując z Komendą Miejską Policji jako biegły psycholog.
Od kilku lat prowadzi Biuro Porad Psychologicznych dla studentów na Politechnice Wrocławskiej oraz kieruje Poradnią Psychologiczno-Psychiatryczną EMPATIO.
W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich pacjentów regularnie superwizuje swoją pracę psychoterapeutyczną.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Informacje
Rejestracja online
mgr Marta Katrycz‑Apostel
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży, par i seniorów
mgr Marta Katrycz‑Apostel
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży, par i seniorów
Rejestracja online

Specjalizuje się w leczeniu nerwic, zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń jedzenia, zaburzeń psychosomatycznych. Pomaga osobom doświadczającym kryzysu, straty, trudności wieku dorastania, trudności w relacjach interpersonalnych oraz w bliskich związkach. Prowadzi terapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży, pracuje również z parami. Swoją pracę terapeutyczną poddaje superwizji.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.
Podnosiła swoje kompetencje, kształcąc się w czteroletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.
Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Diagnozy Klinicznej i Psychoterapii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, szkoleń z obszarów socjoterapii, diagnozy, interwencji kryzysowej, psychoterapii. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując z młodzieżą w Gimnazjum, Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz Zakładzie Poprawczym. Odbywała staż w Wojewódzkiej Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Współpracowała również w Politechniką Koszalińską, gdzie prowadziła zajęcia z zakresu psychologii. Obecnie pracuje na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym oraz Dziennym Oddziale Psychiatryczno Rehabilitacyjnym gdzie prowadzi psychoterapię osób dorosłych.

Informacje
Rejestracja online
mgr Maja Stryjska‑Łoś
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, seksuolog
mgr Maja Stryjska‑Łoś
psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, seksuolog
Rejestracja online

Dyplomowana psychoterapeutka, członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, ukończyła całościowy kurs w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu na kierunku psychologia kliniczna. W trakcie studiów realizowała ścieżki i moduły zorientowane na pomoc psychologiczną, interwencję kryzysową, psychoterapię i psychoseksuologię.
Na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu ukończyła studia podyplomowe z zakresu pomocy seksuologicznej. Swoją wiedzę poszerzała również na studiach podyplomowych z obszaru psychodietetyki.

Swoją wieloletnią praktykę rozpoczynała na oddziale dziennym szpitala psychiatrycznego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego gdzie nadal pracuje, współpracowała również z Dolnośląskim Centrum Rozwoju Osobistego w Legnicy. Prowadzi autorski cykl szkoleń z zakresu radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, PTSD oraz komunikacji interpersonalnej.
Swoją pomoc kieruje do osób borykających się z trudnościami takimi, jak: zaburzenia seksualne, brak satysfakcji seksualnej, trudne doświadczenia i traumy, brak rozumienia i akceptacji swojej seksualności, zaburzenia osobowości, nerwice, zaburzenia lękowe, afektywne, poczucie wewnętrznej pustki i osamotnienia, odrzucenia, smutku, trudności w kontaktach z innymi, nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu bliskiej relacji, wejściem w satysfakcjonujący związek, trwaniem w nim, utrzymaniem go, częste zmiany partnerów, obniżone poczucie własnej wartości, częste zmiany nastroju, trudności w rozumieniu swoich decyzji, postępowania dolegliwości somatyczne o podłożu psychicznym, zaburzenia odżywiania.

W pracy kieruje się Kodeksem Etycznym Psychologa oraz poddaje się superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Patrycja Górecka
psycholog, psychoterapeuta młodzieży, dorosłych i par
mgr Patrycja Górecka
psycholog, psychoterapeuta młodzieży, dorosłych i par
Rejestracja online

Psycholog i psychoterapeuta. W trakcie studiów psychologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim realizowała moduły z zakresu psychologii klinicznej i pomocy psychologicznej. Wiedzę i umiejętności psychoterapeutyczne zdobywała w trakcie 3-letniej Szkoły Pomocy Psychologicznej prowadzonej przez Ośrodek Edukacji Psychologicznej, z którym stale współpracuje, poszerzając swój warsztat pracy. Ukończyła również Kurs Terapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej IGST, a także Kurs Stażowy w zakresie Pomocy Psychologicznej (Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej). Aktualnie rozwija swoje kompetencje w zakresie zastosowania Komunikacji bez Przemocy (NVC), ukończyła Trening Porozumienia bez Przemocy I stopnia.
Doświadczanie zawodowe zdobywała, współpracując z placówkami świadczącymi pomoc psychologiczno-psychiatryczną oraz zajmującymi się psychoedukacją. Pracowała na oddziale stacjonarnym, dziennym oraz w ramach poradni zdrowia psychicznego. Prowadziła terapię indywidualną i grupową, a także diagnozę psychologiczną. Obecnie koncentruje się na psychoterapii indywidualnej oraz rodzinnej i partnerskiej. Współpracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Jest też wykładowcą w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej.
W pracy terapeutycznej wykorzystuje nurt systemowy, Gestalt oraz terapię poznawczo-behawioralną. Styl i metody pracy stara się dobrać do potrzeb osoby, biorąc pod uwagę specyfikę problemu, z którym przychodzi. Kieruje się przekonaniem, że terapia jest aktywnym procesem współpracy pomiędzy klientem i terapeutą.
Na co dzień pracuje z osobami przeżywającymi trudności natury psychologicznej; stany lęku, napięcia, stresu i obniżonego nastroju, trudności w relacjach z innymi oraz wynikające z negatywnego obrazu siebie. Specjalizuje się w pomocy osobami, których problemy związane są z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi oraz osobowości, a także następstwami trudnych i traumatycznych wydarzeń życiowych. Głównym obszarem zainteresowań są zaburzenia odżywiania. Ma doświadczenie w pracy w sytuacjach wymagających współpracy z innymi specjalistami np. psychiatrą, dietetykiem.
W trosce o poziom pracy i bezpieczeństwo klientów swoją pracę poddaje stałej superwizji
u superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Informacje
Rejestracja online
mgr Agnieszka Jasiulewicz
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży i par
mgr Agnieszka Jasiulewicz
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, młodzieży i par
Rejestracja online

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim.
Jest psychologiem, psychoterapeutą, biegłym sądowym.
Psychoterapii uczyła się w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i psychoterapii Gestalt we Wrocławiu, którą ukończyła w 2008 r. Szkolenie obejmowało naukę profesjonalnej pomocy terapeutycznej w kontakcie indywidualnym oraz grupowym.
Szkoliła się również w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii w zakresie tematyki psychoterapii rodzin, wspierania osób niepełnosprawnych, molestowania seksualnego oraz realizowania psychologii w sądownictwie. W Centrum Ekspertyz Sądowych w Krakowie uczyła się warsztatu profilowania sprawców przestępstw.
Zainteresowania tematyką sprawców przemocy i możliwościami psychologicznej pomocy im, rozwijała, szkoląc się w Instytucie Ewy Woydyłło w zakresie terapii Metodą Duluth.
Pracując przez kilka lat w Wojsku Polskim jako psycholog – konsultant dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej rozwijała swoje umiejętności zawodowe z zakresu negocjacji, zachowań suicydalnych, interwencji kryzysowej i stresu pourazowego.
Poszukując wielu metod pomocy pacjentom, którzy dysponują odmiennymi zasobami – mocnymi stronami, podjęła realizację Kursu Psychoterapii w zakresie podejścia systemowo-eriksonowskiego. Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, stanowi etap certyfikacji.
Swoją ścieżkę zawodową realizuje poprzez podejmowanie zatrudnienia umożliwiającego pozyskiwanie doświadczeń z zakresu psychologii klinicznej, szkoleniowej oraz psychoterapii. Miejsca zatrudnienia to: Dom Opieki Społecznej dla osób chorych psychicznie, Wojsko Polskie, Kolegium Nauczycielskie gdzie była wykładowcą przedmiotów psychologicznych (psychologia ogólna, kliniczna, wychowawcza, rozwojowa), Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej, Poradnie Zdrowia Psychicznego oraz Sąd Okręgowy we Wrocławiu gdzie opiniuje jako biegły sądowy w sprawach cywilnych, oraz karnych. Realizuje projekty szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym, jako psycholog w grupach roboczych.
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par.
Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z pacjentami zgłaszającymi się z problemem: odczuwania lęku (nerwica), depresji, doświadczenia kryzysu życiowego, trudnościami w budowaniu relacji, odczuciu niezrozumienia przez innych, niskiego poczucia własnej wartości, doświadczenia traumy, przemocy, bezradności, stresu uniemożliwiającego działanie, nieradzenia sobie ze złością (sprawcy przemocy).
Pracuje głównie w paradygmacie psychoterapii Gestalt, podejścia eriksonowskiego, korzystając z technik psychoterapii poznawczo – behawioralnej oraz systemowej w ujęciu Berta Hellingera.
Zgodnie z wymogami dotyczącymi psychoterapeutów, ukończyła psychoterapię własną w kontakcie indywidualnym oraz liczne treningi grupowe interpersonalne, oraz terapeutyczne.
Swoją pracę poddaje superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Informacje
Rejestracja online
mgr Karolina Mielczarek
psycholog dziecięcy, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny i par
mgr Karolina Mielczarek
psycholog dziecięcy, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny i par
Rejestracja online

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, na wydziale psychologii klinicznej. Psychoterapeuta i psycholog.
Praktyki zawodowe odbywała na oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu przy Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym. Kształcenie w zawodzie psychoterapeuty odbyła w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Tam też odbyła Treningową Analityczną Psychoterapię Grupową.
Od kilku lat podejmuje różne prace w obszarach psychologii i psychoterapii- m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej (współpraca z kuratorami rodzinnymi, pisanie opinii do sądu, tworzenie Rodzicielskich Planów Wychowawczych przy naprzemiennej opiece nad małoletnimi) oraz prowadzenie psychoterapii z dziećmi i młodzieżą, rodzicami, małżeństwami oraz całymi rodzinami w podejściu systemowym.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia, podnosząc swoje kompetencje zawodowe- „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dla realizatorów, rekomendowana przez PARPA, „Specjalistyczne oddziaływania edukacyjno- korekcyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie, przy wykorzystaniu Modelu Duluth”, mediacje rodzinne.

W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym oraz stale poddaję superwizji.

Psychoterapeuta – kto to taki i czym się zajmuje?

Wielu z nas kojarzy kim jest psycholog czy psychiatra. Jednak, gdy słyszymy o psychoterapeucie może to wzbudzić lekkie zmieszanie. Czym właściwie się on zajmuje?

Psychoterapia ma na celu poprawienie ogólnego stanu zdrowia psychicznego czy jakości życia. W jej trakcie można pracować nad zachowaniami, obsesjami, nawykami, myślami czy emocjami, które utrudniają kontakt z otoczeniem oraz obniżają nasze samopoczucie. Może także pomóc we własnym rozwoju, dzięki której zwiększy się jakość tworzonych przez nas w codziennym życiu relacji. W trakcie pracy psychoterapeuta stosuje różne metody psychologiczne, opierające się głównie na regularnym kontakcie z pacjentem, który zmaga się z różnego rodzaju problemami. Psychoterapia jest uważana za zawód zaufania publicznego, aby go wykonywać trzeba ukończyć studia psychologiczne lub psychiatryczne oraz odbyć dodatkowe 4-letnie szkolenie po którym uzyskuje się certyfikat. Często wraz z leczeniem farmakologicznym różnych zaburzeń zalecana jest również psychoterapia, połączenie tych dwóch metod w bardziej złożonych zaburzeniach są skuteczniejsze.

Kontrakt z psychoterapeutą

Podczas wizyty u psychoterapeuty zostaje zawarty tzw. kontrakt, który ustala cele do jakich będą dążyć obie strony w trakcie terapii. W trakcie trwającej terapii może zostać postawiona diagnoza, którą pacjent może poznać. Typowymi metodami diagnostycznymi jest obserwacja, wywiad psychologiczny czy testy psychologiczne. Najczęstszą formą pomocy jest psychoterapia indywidualna, która zazwyczaj polega na cotygodniowych spotkaniach trwających około godzinnych spotkań. Terapia grupowa natomiast polega na regularnych spotkaniach w niewielkiej grupie wraz z terapeutą, jedną z zasad na tego rodzaju terapii jest pełna poufność wśród uczestników. Jednym z ważniejszych elementów pracy jako psychoterapeuta jest poddawanie się regularnej superwizji, czyli uczestniczenie w regularnych konsultacjach oraz terapii własnej co zwiększa skuteczność pracy terapeuty.

Psychoterapia może być prowadzona w wielu nurtach takich jak:

  • podejście psychodynamiczne,
  • podejście behawioralne i poznawczo-behawioralne,
  • podejście humanistyczne i egzystencjalne,
  • podejście systemowe.

Jednymi z najbardziej znanych nurtów w których pracują psychoterapeuci to terapia psychodynamiczna, behawioralna oraz poznawczo-behawioralna. Psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym opiera się na założeniach teorii psychoanalizy. Charakteryzuje je między innymi przekonanie o tym, że zaburzenia mają najczęściej korzenie w doświadczeniach wczesnodziecięcych, postrzeganie mechanizmów obronnych jako wytwarzanych w celu uniknięcia konsekwencji konfliktu. Zakłada również, że wgląd jest kluczowy dla powodzenia terapii. Według badań terapia w tym nurcie jest skuteczna w leczeniu wielu zaburzeń, również tych bardziej złożonych.

Psychoterapia behawioralna skupia się na zachowaniu człowieka, które jest odpowiedzią na otaczające go środowisko. W przeciwieństwie do nurtu psychodynamicznego większe znaczenie mają wydarzenia teraźniejsze. Terapię tę można podzielić na kilka faz: diagnostyczną, wzbudzania motywacji, zastosowania określonej procedury terapeutycznej, utrwalania zmian powstałych podczas psychoterapii. Psychoterapia ta często ogranicza się do konkretnych problemów.

Terapia poznawczo-behawioralna wywodzi się z behawioryzmu. Również skupia się na wydarzeniach teraźniejszych. Głównym założeniem jest przekonanie, że zaburzenia w zachowaniu wynikają z utrwalonych negatywnych reakcji na problemy życiowe. Jest polecana w leczeniu różnych zaburzeń jak i w celu poprawienia jakości życia.

Psychoterapeuta zajmuje się leczeniem długoterminowym w problemach bardziej złożonych. Ma ona na celu zmianę zachowań czy podejścia człowieka, a ze względu na złożoność potrzeba na to więcej czasu. Osoby pracujące w tym zawodzie są przygotowane do pracy z różnymi zaburzeniami, dlatego gdy zauważymy niepokojące symptomy nie powinniśmy mieć oporów przed zgłoszeniem się po pomoc do specjalisty.