Specjaliści - Interwencja kryzysowa

Informacje
Rejestracja online
mgr Małgorzata Pytlewska
psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży
mgr Małgorzata Pytlewska
psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży
Rejestracja online

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży.
Profesjonalne przygotowanie terapeutyczne zdobywa uczestnicząc w 4-letnim szkoleniu w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym zarówno przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, jak i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Jej praktyka terapeutyczna opiera się na solidnych podstawach teoretycznych i praktycznych zdobytych podczas tego zaawansowanego szkolenia.
W ramach praktyki zawodowej miała okazję współpracować z klientami z różnych grup wiekowych i środowisk. Wspierałaich poprzez konsultacje psychologiczne, psychoterapię, a także doradztwo zawodowe, coaching, warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych. Doświadczenie zdobywała m.in. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodkach resocjalizacji młodzieży (MOS, MOW, ZP) oraz w organizacjach pozarządowych.
Duży nacisk kładzie na rozwój osobisty i profesjonalny. Regularnie uczestniczy w superwizji, co pozwala na refleksję nad praktyką i dalszy rozwój. Ponadto, angażuje się w stałe doskonalenie swoich kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych z psychotraumatologii. Ukończyła m.in Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), szkolenie z zakresu Terapii Schematów, Szkołę Coachingu Akademii SET i inne formy szkolenia z zakresu szeroko rozumianego wsparcia psychologicznego.
Swoją pomoc kieruje do osób dorosłych i młodzieży oferując wsparcie w takich trudnościach jak: depresja, zaburzenia lękowe, obniżony nastrój, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach międzyludzkich, kryzysy relacyjne, emocjonalne, suicydalne, związane z utratą (rozwód, żałoba, strata pracy), samouszkodzenia, objawy psychosomatyczne, zaburzenia okresu dojrzewania.
Swoje podejście terapeutyczne opiera na empatii, szacunku i bezwarunkowym wsparciu. Stawia na budowanie zaufania i bezpiecznej przestrzeni, w której klienci mogą otwarcie dzielić się swoimi myślami i uczuciami.

Informacje
Rejestracja online
mgr Katarzyna Mądrecka
psychoterapeuta dorosłych,
mgr Katarzyna Mądrecka
psychoterapeuta dorosłych,
Rejestracja online

Psychoterapeutka, absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie w trakcie całościowego kurs psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Od lat pracuje z ludźmi, szczególnie z tymi najbardziej potrzebującymi, a doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w placówkach pomocy społecznej.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia, podnosząc swoje kompetencje zawodowe „Trening zastępowania agresji”, „Interwencja kryzysowa”, „Praca ze sprawcami przemocy wg modelu z Duluth”, „Rozpoznawanie przemocy w rodzinie oraz formy pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie”. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach ukierunkowanych na świadczenie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.
Służy pomocą osobom, które chcąc poprawić jakość swojego życia zmagają się z takimi trudnościami i kryzysami jak: żałoba, zagrożenie samobójstwem, depresja, nieumiejętność budowania relacji i nieumiejętność radzenia sobie z agresją.
Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie. Od lat jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego, a także pełniła funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym oraz stale poddaje superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Anna Burniak‑Baczyńska
psychoterapeuta dorosłych
mgr Anna Burniak‑Baczyńska
psychoterapeuta dorosłych
Rejestracja online

Psychoterapeutka, absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Pedagogika Opiekuńcza i Praca Socjalna. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychoterapii integratywnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Drogę zawodową związała z pracą z ludźmi, szczególnie tymi najbardziej potrzebującymi. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w placówkach pomocy społecznej pracując z osobami w kryzysie. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych dla rodzin z dziećmi podnoszących kompetencje opiekuńczo – wychowawcze rodziców, kształtujących ich umiejętności społeczne.
W życiu stawia na nieustanny rozwój i pracę nad sobą. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, podnoszące kompetencje zawodowe - Interdyscyplinarne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs Trenera TUS I i II stopień oraz w ostatnim czasie szkolenia związane pracą z dziećmi oraz młodzieżą: , „Problematyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży”, „Trauma rozwojowa u dzieci”, „Przemoc w świecie wirtualnym i jej skutki w świecie realnym” , „Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającymi traumę”, „Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywania – symptomy i ewentualne rozwiązania”.
W pracy z drugim człowiekiem koncentruje się przede wszystkim na budowaniu wzajemnej relacji opartej na szacunku, zrozumieniu i zaufaniu. W życiu za Antonim Słonimskim kieruje się zasadą „Jeśli nie wiesz, jak należy się w jakiejś sytuacji zachować, na wszelki wypadek zachowaj się przyzwoicie”. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Maja Szymczyk
psycholog, psychoterapeuta dorosłych
mgr Maja Szymczyk
psycholog, psychoterapeuta dorosłych
Rejestracja online

Psycholog, psychoterapeutka.

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, podyplomowego czteroletniego Studium Psychoterapii Integratywnej rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, min. w obszarze ISTDP, zastępowania agresji, interwencji kryzysowej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o., Poradni Rodzinnej „Antoni”, Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych oraz Caritas Wrocław. Prowadziła warsztaty terapii grupowej, a także poszerzające umiejętności z zakresu asertywności i komunikacji.
Pracuje w podejściu integratywnym aby stworzyć proces najlepiej dostosowany do potrzeb pacjenta. Dobiera i łączy, metody pracy różnych szkół psychoterapeutycznych bazując głównie na nurcie psychodynamicznym, wykorzystuje wiedzę z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i systemowej. Obecnie obszar aktywności zawodowej skupia na prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i par.
Prowadzi psychoterapię dorosłych doświadczających zaburzeń lękowych, depresji, przeżywających kryzysy, trudności w życiu i relacjach bliskich oraz społecznych. Pracuje z osobami zmagającymi się z trudnościami po doświadczeniu traumy, rozstaniu czy okołorozwodowymi, również z osobami zmagającymi się z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami nastroju, niską samooceną, natręctwami, z poczuciem niedopasowania, o wysokiej wrażliwości, doświadczającymi szeroko pojętego dyskomfortu lub cierpienia psychicznego i poszukującymi jego przyczyn oraz sposobów rozwiązania, a także z osobami dążącymi do lepszego poznania siebie.
W swojej praktyce kieruje się zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa, przywiązuje ogromną wagę do przestrzegania zasad poufności. Swoją pracę poddaje systematycznej, profesjonalnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Karolina Szymczak
psycholog, psychoterapeuta dorosłych
mgr Karolina Szymczak
psycholog, psychoterapeuta dorosłych
Rejestracja online

Psycholog o specjalności klinicznej, biegły psycholog z zakresu psychologii człowieka dorosłego przy sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Ukończyła pięcioletnie jednolite studia o kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Edukację kontynuowała w szkole Psychoterapii Gestalt Ośrodka Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Odbyła szkolenie z zakresu Psychologicznej Interwencji Kryzysowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów w Pracowni Metod Badań Psychologicznych przy Uwr, Poradni Neuropsychologicznej przy Uwr oraz Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym im. Janusza Korczaka. Od 2010 roku pracuje w zawodzie psychologa w instytucjach państwowych zajmując się psychoprofilaktyką, poradnictwem psychologicznym zarówno krótkoterminowym jaki i długoterminowym. Obecnie od kilku lat jej praca koncentruje się wokół diagnozy psychologicznej. Wymaga to szerokiego zakresu kompetencji w zakresie diagnozy, osobowości ale także różnych strategii terapeutycznych. Wykorzystuje przy tym zintegrowane podejście psychoterapeutyczne, którego osiami są paradygmaty: humanistyczny, poznawczy oraz Gestalt.
Jej praca to przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, które wiąże się z otwartością na siebie i innych. Każdy z nas doświadcza w swoim życiu trudnych chwil, w których pojawia się potrzeba by ktoś spojrzał na jego problemy z życzliwością i zrozumieniem. Wiedząc co zmienić i jak działać, możemy iść do przodu ... Reszta zależy już od nas samych.

Informacje
Rejestracja online
mgr Agnieszka Trzcionka
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt
mgr Agnieszka Trzcionka
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt
Rejestracja online

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta.

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia psychoterapii zdobywała w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. ITG jest członkiem EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz FORGE (International Federation of Gestalt Trainig Organizations).Ukończyła także szkołę Trenerów Pracy z Oddechem, Prana Visions.
Doświadczenie zawodowe zdobywa odponad 15 lat pracując w różnych placówkach (przedszkole, szkoła, dom dziecka, świetlica socjoterapeutyczna, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradnia rodzinna). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy, psychoedukacji oraz pomocy psychologicznej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.
Od 2011r. zdobywa doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, pracując jako psychoterapeuta m.in. w poradni rodzinnej, w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, stażując na oddziałach psychiatrycznych szpitali. Towarzyszy innym osobom w ich rozwoju osobistym, stwarzając przestrzeń do lepszego rozumienia siebie, odkrywania osobistego potencjału, kreatywnego radzenia sobie z problemami i poprawy jakości życia.
Swoją ofertę kieruje do osób, które doświadczają problemów emocjonalnych, mają niskie poczucie własnej wartości, cierpią z powodu stanów depresyjnych, lękowych, dolegliwości psychosomatycznych, pragną poprawić swoje relacje z innymi ludźmi (zawodowe, partnerskie, rodzinne), przechodzą kryzys życiowy (rozstanie, załamanie, żałobę), chcą lepiej poznać samego siebie, rozwijać własny potencjał.
Stale rozwija się i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu psychologii i terapii. Inspiruje ją muzyka, ruch, praca z ciałem i oddechem.
Dbając o wysokie standardy udzielanej pomocy, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Magdalena Senderowska
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta par, założycielka i kierownik poradni
mgr Magdalena Senderowska
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta par, założycielka i kierownik poradni
Rejestracja online

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.
Kwalifikacje zawodowe zdobywała, szkoląc się między innymi w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w ramach rocznego kursu Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej oraz trzyletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej — specjalistycznego podyplomowego szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, przygotowującego do profesjonalnego prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej.

Jest certyfikowanym psychoterapeutą psychodynamicznym oraz certyfikowanym psychoterapeutą Ośrodka Edukacji Psychologicznej — certyfikaty potwierdzają ukończenie szkoleń i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka, Konsultacyjnej Poradni Zdrowia Psychicznego przy Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu oraz współpracując z Komendą Miejską Policji jako biegły psycholog.
Przez wiele lat prowadziła Biuro Porad Psychologicznych dla studentów na Politechnice Wrocławskiej.
Obecnie kieruje Poradnią Zdrowia Psychicznego EmPATIO, którą założyła w 2005 roku starając się nieustannie podnosić jakość świadczonych usług i dbać o dobro i komfort pacjentów.

Specjalizuje się w pracy indywidualnej z osobami zmagającymi się z depresją, lękami, nerwicą, zaburzeniami osobowości, chorobami psychicznymi, zaburzeniami odżywiania, trudnościami w relacjach, związkach, natręctwami, oraz innymi rożnego rodzaju trudnościami w życiu codziennym.
W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich pacjentów regularnie superwizuje swoją pracę psychoterapeutyczną.
Pracuje również z parami prowadząc Terapię Par Skoncentrowaną na Emocjach (EFT - Emotionally Focused Therapy for Couples).
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Zarejestruj się

Informacje
Rejestracja online
mgr Karolina Mielczarek
psycholog dziecięcy, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny i par
mgr Karolina Mielczarek
psycholog dziecięcy, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta rodzinny i par
Rejestracja online

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, na wydziale psychologii klinicznej. Psychoterapeuta i psycholog.
Praktyki zawodowe odbywała na oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu przy Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym. Kształcenie w zawodzie psychoterapeuty odbyła w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Tam też odbyła Treningową Analityczną Psychoterapię Grupową.
Od kilku lat podejmuje różne prace w obszarach psychologii i psychoterapii- m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej (współpraca z kuratorami rodzinnymi, pisanie opinii do sądu, tworzenie Rodzicielskich Planów Wychowawczych przy naprzemiennej opiece nad małoletnimi) oraz prowadzenie psychoterapii z dziećmi i młodzieżą, rodzicami, małżeństwami oraz całymi rodzinami w podejściu systemowym.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia, podnosząc swoje kompetencje zawodowe- „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dla realizatorów, rekomendowana przez PARPA, „Specjalistyczne oddziaływania edukacyjno- korekcyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie, przy wykorzystaniu Modelu Duluth”, mediacje rodzinne.

W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym oraz stale poddaję superwizji.

O interwencji kryzysowej

Interwencja kryzysowa to oferta kierowana głównie do ….