Specjaliści - Psycholog dziecięcy

Informacje
Rejestracja online
mgr Marita Woźny
psycholog, psycholog dzieci i młodziezy, psychoterapeuta rodzinny
mgr Marita Woźny
psycholog, psycholog dzieci i młodziezy, psychoterapeuta rodzinny
Rejestracja online

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, w trakcie studiów realizowała moduły z zakresu psychologii klinicznej

Swoje kwalifikacje i kompetencje podnosiła w ramach 4-letniego szkolenia w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego – terapia Gestalt; w trakcie 4-letniego szkolenia z systemowej terapii rodzin w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu. Ukończyła roczne Studium Pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, Terapię Poznawczo-Behawioralną dzieci i młodzieży w Centrum Poznawczo-Behawioralnym CBT w Warszawie, III stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie i szkolenia z zakresu pracy z osobami z Zespołem Aspergera organizowane przez Fundację Synapsis w Warszawie, a także szkolenia z zakresu mutyzmu wybiórczego organizowane przez Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Warszawie. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach. Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu Systemu Językowo Migowego (KSS-1,KSS-2,KSS-3, kurs „W”), a także Polskiego Języka Migowego (A0,A1). Jest wykładowcą i tłumaczem języka migowego.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na Dziennym Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Oddziale neurologicznym dla dorosłych, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem i centrach psychologicznych zajmujących się diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu, w tym Zespołem Aspergera oraz Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu przy Polskim Związku Głuchych, a także prywatnej praktyce terapeutycznej.

Specjalizuje się w terapii rodzin i par, terapii indywidualnej dorosłych, młodzieży i dzieci. W swojej pracy wykorzystuje podejście systemowe, Gestalt oraz elementy terapii poznawczo-behawioralnej. Metody i formy pracy dostosowuje do problemu pacjenta. Prowadzi konsultacje wychowawczo-rodzinne proponowane rodzicom w przypadku problemów i trudności wychowawczych oraz relacji rodzic-dziecko.

Pracuje z osobami przeżywającymi napięcie z powodu konfliktów małżeńskich, trudności w relacjach rodzinnych, trudności komunikacyjnych pomiędzy członkami rodziny, problemów wychowawczych, a także osobami przeżywającymi kryzys życiowy (np. śmierć, żałobę, rozwód, utratę pracy, utrata bliskiej osoby) i nieradzących sobie ze skutkami zachodzących zmian. Zajmuje się terapią zaburzeń lękowych, emocjonalnych, depresji, trudności adaptacyjnych, trudności w funkcjonowaniu społecznym i utrzymywaniu bliskich, satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Wspiera również rozwój małego dziecka posiadającego zaburzenia rozwojowe, trudności w funkcjonowaniu wynikające z zakłóceń poszczególnych funkcji poznawczych. W pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuje się również diagnozą psychologiczną i terapią całościowych zaburzeń rozwojowych, a także diagnozą trudności szkolnych dzieci i młodzieży. Pracuje z dziećmi i młodzieżą zmagającymi się z trudnościami w kontaktach z innymi, adaptacją do nowych warunków, niskim poczuciem własnej wartości, nieśmiałością, zaburzeniami emocjonalnymi (w tym depresją), zachowaniami związanymi z lękiem lub agresją, myślami samobójczymi i samouszkodzeniami, zaburzeniami psychosomatycznymi.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Agata Miara
psycholog, psychoterapeuta
mgr Agata Miara
psycholog, psychoterapeuta
Rejestracja online

Ukończyła psychologię (specjalność kliniczna) w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.
Dbając o swój rozwój, uczestniczy w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach w zakresie pomocy dorosłym, dzieciom, młodzieży i całej rodzinie. Obecnie kontynuuje naukę w 5-letnim Kursie Psychoterapii o podejściu systemowo-eriksonowskim we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Wychodzi z założenia, że człowiek jest w stanie poradzić sobie z problemem, kiedy tylko przy odpowiednim wsparciu, dostrzeże i dotrze do swoich zasobów, stopniowo zaczynając z nich korzystać.
Praca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, przechodzącymi przez różne etapy w swoim życiu i związane z tym trudności (okres dojrzewania, kryzysy w rodzinie, problemy wychowawcze, zaburzenia emocjonalne) oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z osobami borykającymi się z szerokim wachlarzem problemów (n.in. m.in. żałoba, samookaleczenia, choroby przewlekłe i terminalne, przemoc, rozwód, stres w pracy, wypalenie zawodowe, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia nastroju, trudności w relacjach) wzbogaciła jej doświadczenie zawodowe. Jest trenerem przyszłych rodzin zastępczych i trenerem warsztatów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
Doświadczenie kliniczne zdobywała również, odbywając staże i praktyki, m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, czy też Dziennym Ośrodku Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.
Aktualnie pracuje w Ośrodku Adopcyjnym, gdzie stara się wspierać system rodzinny (kandydatów do przysposobienia dziecka, jak i samo dziecko) będący w okresie zmian, z jakimi wiąże się adopcja.
Swoją pomoc kieruje zarówno do dzieci, młodzieży, rodzin, jak i osób indywidualnych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w funkcjonowaniu, zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami psychosomatycznymi, przeżywającymi szeroko rozumiane kryzysy: rozwojowe, w relacjach, związane z nieoczekiwanymi wydarzeniami (m.in. straty, choroby, samookaleczenia, nadmierny stres), wypaleniem zawodowym, czy też napotykającymi problemy wychowawcze.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Kieruje się standardami zawartymi w Kodeksie etyczno-zawodowym Psychologa. Terapię dostosowuje do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz wniesionej przez niego problematyki.

Informacje
Rejestracja online
mgr Malwina Szczygłowska
psycholog, psychoterapeuta
mgr Malwina Szczygłowska
psycholog, psychoterapeuta
Rejestracja online

Jest dyplomowanym psychoterapeutą i psychologiem klinicznym. Pracuj z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi od lat pięciu oraz z parami. Prowadzi terapię krótko i długoterminową.

Oferowana pomoc psychologiczna przeznaczona jest dla osób, które cierpią z powodu: zaburzeń lękowych, psychosomatycznych, nastroju, osobowości i głębszych zaburzeń psychicznych. Zajmuje się również pracą z ofiarami mobbingu, przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. Towarzyszy pacjentom, którzy poszukują motywacji do działania, zmian w swoim życiu oraz dążą do samorozwoju. Młodzież wspiera w pokonywaniu kryzysów rozwojowych, a rodzicom pomaga zrozumieć ich dzieci. Prowadzi również terapię rodzin w kryzysie, związanym z niepełnosprawnością dziecka oraz dotkniętych żałobą po stracie pociechy lub innego członka rodziny. Pracuje długoterminowo z dziećmi dotkniętymi autyzmem, zespołem Aspergera czy ADHD.
Prowadzi terapię głowie w nurcie psychodynamicznym, przy czym nie boi się łączenia innych nurtów psychoterapeutycznych w swojej pracy, głównie behawioralno-poznawczych i humanistyczno-egzystencjalnych.
Jest w pełni przekonana o tym, że zawód psychoterapeuty zobowiązuje do ciągłego poszerzania swojej wiedzy i kompetencji terapeutycznych. Ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie przygotowujące to pracy psychoterapeutycznej z pacjentem (Dyplom Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii) oraz studia podyplomowe z zakresu Diagnozy klinicznej i psychoterapii. Na bieżąco uczestniczy w wielu konferencjach, również o randze międzynarodowej oraz w szkoleniach dotyczących pracy z dzieckiem zaburzonym i jego rodziną czy też małżeństwem w kryzysie. Pracuje również z pacjentem przy pomocy narzędzi psychodramy i gest alt.
Jest stypendystką Virginia Institute of Applied Science and Technology w Miami, gdzie doktoryzuje się z zakresu psychoterapii pacjentów geriatrycznych. Ma na koncie wiele artykułów naukowych o tematyce psychologicznej i psychiatrycznej, m.in. "Weryfikacja Freudowskiej koncepcji marzeń sennych", "Depresja u młodzieży w wieku dojrzewania. Płeć jako wyznacznik częstszych objawów depresji młodzieńczej", "Pawłowizm w ujęciu Profesora Tadeusza Bilikiewicza" oraz recenzja książki Michała Musielaka „Heliodor Święcicki (1854-1923) w Kwartalniku Historii Nauki i Techniki.
Rozwija się i zdobywam doświadczenie zawodowe, pracując jako psycholog kliniczny w szpitalu na oddziale chorób wewnętrznych i geriatrii. Wspiera rozwój wrocławskiego Centrum Innowacyjnej Edukacji Navigo, gdzie prowadzi wsparcie terapeutyczne dla nauczycieli, dzieci i rodziców oraz szkolenia profilaktyczne i psychoedukacyjne. Na bieżąco prowadzi oraz organizuje badania zadowolenia z kadry kierowniczej, konferencje edukacyjne oraz szkolenia z aktywizacji zawodowej. Do niedawna pracowała w Środowiskowym Domu Samopomocy „Ostoja” jako psycholog i terapeuta. Zajmowała się tam opracowywaniem indywidualnych programów terapeutycznych dla uczestników oraz ich rodzin. W specjalistycznej przychodni NZOZ, gdzie miała możliwość rozpoczęcia pracy jako psycholog i psychoterapeuta, diagnozowała oraz leczyła pacjentów o szerokim wachlarzu objawów zaburzeń psychicznych, oraz z wieloma problemami natury „życiowej”. Była redaktorką w portalu internetowym www.kobieta.wiemcoijak.pl w działach Seks i związki, „Mama i dziecko” oraz dziennikarzem miejskim w Gazecie Wrocławskiej, gdzie również redagowała tygodnik „Wokół Wrocławia”.
W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich pacjentów regularnie superwizuje swoją pracę psychoterapeutyczną. Oferuje swoją wiedzę, doświadczenie zawodowe, zaangażowanie i profesjonalizm we wspólnej pracy z pacjentem nad jego problemem. W zawodzie kieruje się Kodeksem Etycznym Psychologa. Jest dyskretna i zachowuję w tajemnicy powierzane jej treści.

Informacje
Rejestracja online
mgr Paulina Szymańska
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, socjoterapeuta
mgr Paulina Szymańska
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, socjoterapeuta
Rejestracja online

Absolwentka Psychologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu – specjalizacja z psychologii klinicznej. Socjoterapeutka, członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, w trakcie starań o zdobycie Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego, trener EEG Biofeedback I stopnia. Pracuje w nurcie terapii systemowej. Ukończyła kurs Integratywnej Psychoterapii Krótkoterminowej oraz uczestniczyła w wielu konferencjach psychiatrycznych i psychologicznych.
Swoje umiejętności zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywa w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej oraz wrocławskich szkołach podstawowych. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej dzieci i młodzieży oraz terapii grupowej. Prowadzi liczne warsztaty i szkolenia psychoedukacyjne.
Pomaga rodzicom zgłaszającym problemy wychowawcze. Pracuje z osobami w kryzysie. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, trudnościach adaptacyjnych, zaburzeniach psychosomatycznych, problemach w zachowaniu i trudnościach w relacjach z innymi.

Informacje
Rejestracja online
mgr Iwona Rutkowska
psychoterapeuta, terapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta rodzinny
mgr Iwona Rutkowska
psychoterapeuta, terapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta rodzinny
Rejestracja online

Prowadzi psychoterapię indywidualną, par oraz rodzin. Jest psychoterapeutą, terapeutą dzieci i młodzieży oraz pedagogiem.
Szkolenie z zakresu psychoterapii odbywała m.in. w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym ramach 2-letniego Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz w Polskim Instytucie Ericksonowskim, gdzie skończyła 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii, gdzie nadal podnoszę swoje kompetencje oraz korzystam z regularnej superwizji. Instytut posiada rekomendację The Milton H.Erickson Foundation INC Phoenix, Arizona, USA oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Staże odbywała na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz na Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Ambulatorium Terapii Rodzin w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Praktykowała w Klinice Psychiatrii Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich We Wrocławiu.
Od 2008 roku pracuje w prywatnym przedszkolu i żłobkach, jak i różnorodnych instytucjach świadczących pomoc psychologiczną.
Jest członkiem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Zajmuje się psychoterapią dorosłych indywidualną oraz par.
W zgłoszeniach dzieci i młodzieży jest ukierunkowana na pracę z rodziną. Specjalizuje się w pracy z osobami przeżywającymi kryzysy rozwojowe na różnych etapach życia, w związkach, w somatyce, problemami par z prokreacją. Kieruje się zasadą, iż w każdym tkwią zasoby. Celem terapii jest ich uruchomienie, wywołanie zmiany, otworzenie dostępu do konstruktywnych aspektów nieświadomości. Chętnym klientom daje możliwość korzystania z transu hipnotycznego wg M.H. Ericksona w myśl „Najlepszy jest ten czas, który mamy przed sobą”.

Informacje
Rejestracja online
mgr Aneta Śpiewak
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
mgr Aneta Śpiewak
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
Rejestracja online

Certyfikowany, dyplomowany psychoterapeuta, psycholog, fizjoterapeuta. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Fizjoterapii na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Psycholog w trakcie specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu.
Psychoterapeutka pracująca w nurcie integracyjnym, certyfikat nr 26.
Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywała podczas 4-letnich studiów podyplomowych w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Powyższe studia przygotowują do profesjonalnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej. Pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii sądowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz zdobyła uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o posiadanie broni. W trakcie studiów podyplomowych na temat: Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym, zdobyła wymagane kwalifikacje z zakresu diagnozy neuropsychologicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Zespole Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznych, Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Posiada również doświadczenie w pracy jako fizjoterapeutka. Jak twierdzi integracja podejścia biologiczno-medycznego z psychologicznym ubogaca warsztat pracy terapeutycznej oraz umożliwia całościowe rozumienie problemów klienta. Odbyła również liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu terapii Gestalt, Analizy Transakcyjnej, terapii behawioralnej, terapii i diagnozy dzieci i młodzieży. Współpracuje z Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, a także z Poradniami Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, jak również dla Dzieci i Młodzieży w kilku placówkach.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną oraz psychoterapią indywidualną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, prowadzi grupy psychoterapeutyczne dla osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości. W pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuje się również diagnozą psychologiczną i terapią całościowych zaburzeń rozwojowych, zaburzeń emocjonalnych, ADHD, ODD. W swojej pracy korzysta z różnych podejść teoretycznych. Metody i procedury dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów.
Zgodnie z przyjętą konwencją swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Maria Buśko
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, socjoterapeutka
mgr Maria Buśko
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, socjoterapeutka
Rejestracja online

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu (specjalność: psychologia kliniczna) oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
W trakcie szkolenia w ramach całościowego kursu psychoterapii w nurcie psychodynamicznym organizowanym przez Oddział Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała w zespole szkół specjalnych i integracyjnych, gdzie zajmowała się wsparciem psychologicznym uczniów z różnorodnymi niepełnosprawnościami oraz prowadzeniem grup socjoterapeutycznych (dla młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej). Ponadto zdobywała doświadczenie w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrocławiu. Dodatkowo odbywała staż podyplomowy w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, zdobywając doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie. Obecnie pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym (terapia psychologiczna, wczesne wspomaganie rozwoju, konsultacje psychologiczne dla rodziców) oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie (diagnoza psychologiczna, poradnictwo, wczesne wspomaganie rozwoju).
Zdobyła uprawnienia pedagogiczne.
Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, trudnościach adaptacyjnych (sytuacje stresowe, rozwód, utrata bliskiej osoby, zmiana kraju zamieszkania), problemach w zachowaniu, trudnościach w relacjach z innymi. Wspiera również rozwój małego dziecka posiadającego zaburzenia rozwojowe, trudności w funkcjonowaniu wynikające z zakłóceń poszczególnych funkcji poznawczych. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
Swoją pracę poddaje superwizji.

Informacje
Rejestracja online
mgr Karolina Mielczarek
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta rodzinny
mgr Karolina Mielczarek
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta rodzinny
Rejestracja online

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, na wydziale psychologii klinicznej. Psychoterapeuta i psycholog.
Praktyki zawodowe odbywała na oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu przy Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym. Kształcenie w zawodzie psychoterapeuty odbyła w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Tam też odbyła Treningową Analityczną Psychoterapię Grupową.
Od kilku lat podejmuje różne prace w obszarach psychologii i psychoterapii- m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej (współpraca z kuratorami rodzinnymi, pisanie opinii do sądu, tworzenie Rodzicielskich Planów Wychowawczych przy naprzemiennej opiece nad małoletnimi) oraz prowadzenie psychoterapii z dziećmi i młodzieżą, rodzicami, małżeństwami oraz całymi rodzinami w podejściu systemowym.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia, podnosząc swoje kompetencje zawodowe- „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dla realizatorów, rekomendowana przez PARPA, „Specjalistyczne oddziaływania edukacyjno- korekcyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie, przy wykorzystaniu Modelu Duluth”, mediacje rodzinne.

W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym oraz stale poddaję superwizji.